Burs Başvuruları

ERDAV VAKFI
2018-2019 EĞİTİM YILI BURS ŞARTLARI

 • Online Burs Başvuruları 15 Ağustos – 27 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılır.
 • Burslara ilişkin duyuru, vakfın web sitesi vasıtasıyla yapılır.
 • Burslar karşılıksız olup öğrenciye geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
 • Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Vakfımıza yapılan burs başvurularının tamamı değerlendirilerek, sadece mülakata girmeye hak kazanan adaylara mülakat tarihleri ve evrak bilgileri iletilecektir.
 • Burslar Ekim-Mayıs ayları arasında 8 ay süresince öğrencinin banka hesabına yatırılır.
 • BURS TALEP FORMU ve talep edilen belgeler, günün ihtiyaçlarına ve amaca göre, Vakıf Yönetim kurulu tarafından hazırlanır.
 • Eski bursiyerlerin de her yıl yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. Burslarımız eğitim, öğretim yılı için belirlenmektedir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler her yıl tekrar başvuruda bulunur. Bu başvurular Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirmeye alınır.

BAŞVURU

ERDAV VAKFI Eğitim Bursu; devlet ve vakıf üniversitelerinin (%100 burslu) lisans ve ön lisans bölümlerinde okuyan öğrencilere verilecektir. Burs başvuruları internet ortamında vakıf web sitesi olan www.erdav.org.tr adresinde doldurulacak başvuru formu üzerinden yapılacaktır.

Dikkat: Açık öğretim ve Uzaktan Eğitim öğrencilerinin başvuruları kabul edilmez.

BAŞVURU ŞARTLARI

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Ara sınıfta okuyan öğrenciler için not ortalamasının en az 100’lük sistemde 55; 4’lük sistemde 2.0 olması,
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmaması,
 • Disiplin cezası ve adli sicil kaydının olmaması,
 • Ön lisans ve lisans bölümlerinde devlet üniversitesinde örgün eğitime veya özel/vakıf üniversitelerinde %100 başarı bursu ile eğitime devam ediyor olmak.

BURS BAŞVURU SÜRECİ

 • Online Başvuru Formunun Doldurulması: 15 Ağustos – 27 Ağustos 2018
 • Ön Başvuruların Değerlendirilmesi: 05 – 10 Eylül 2018
  İnternet üzerinden yapılan ön başvuruların değerlendirilmesi olumlu ise mülakat tarihlerini içeren, olumsuz ise bunu bildiren SMS ve mail öğrencilere iletilecektir.
 • Mülakat Tarihleri: 10 Eylül – 20 Eylül 2018
  Ön başvuruları olumlu olarak değerlendirilen öğrencilere, belirlenen mülakat merkezlerinde mülakat yapılacaktır.
 • Mülakat Sonuçlarının Açıklanması: 25 Eylül 2018
  Burs komisyonun yaptığı değerlendirmeler neticesinde öğrencilere SMS ve mail yoluyla olumlu veya olumsuz olarak dönüş yapılacaktır.
 • Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerden Belge Temini: 26 Eylül – 2 Ekim 2018
  Mülakat sonucu olumlu olan öğrencilerin, kesin kayıt belgelerini 26 Eylül – 2 Ekim 2018 tarihleri arasında mülakat yapılan mülakat merkezine belgelerini eksiksiz şekilde teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerini belirtilen süre içerisinde teslim etmeyen ya da eksik teslim eden öğrencilerin burs hakkı iptal edilecektir.

BURS KAZANAN ÖĞRENCİLERDEN TALEP EDİLEN BELGELER

 • Öğrenci Belgesi
 • ÖSYM Sonuç Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Burs Taahhütnamesi
 • Transkript (Ara sınıflar için)
 • IBAN Numarası (Bankamatik çıktısı veya banka kartı fotokopisi)
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
 • Adli Sicil Belgesi
 • Anne ve Babaya Ait Gelir Belgesi (İşsiz ise belgelendirilmesi)
 • Şehit veya gazi çocuğu olduğunu gösteren belge fotokopisi
 • Bedensel veya zihinsel engelli olanlar için sağlık raporu fotokopisi

BURSUN KESİLME SEBEPLERİ

Verilen Bursun Kesilme Durumları;

 1. Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
 2. Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması,
 3. Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında gayriahlaki bir davranışının tespit edilmesi,
 4. Öğrencinin kamu düzenini bozucu eylemlere katılıp ceza alması,
 5. Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması,
 6. Öğrencinin gerçeğe aykırı ve yanıltıcı beyanda bulunduğunun anlaşılması,

BURSİYER İZLEME

Vakıftan burs alan öğrencinin öğrenim durumu görevli personel tarafından takip ve kontrol edilir. İlgili birim tarafından her bursiyer için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda yapılan ödemeler bursiyerin başarı ve genel durumuna ilişkin bilgiler, öğrencinin bulunduğu il/ilçede ve üniversitede Vakfın önerdiği STK çalışmalarındaki aktifliği ve faaliyetlere katılım durumu yer alır. Bursiyerlerin her seviyede izlenebilmesi için bütün burslu öğrencilerden yıl içinde istenen bilgi ve belgeleri zamanında vermeleri zorunludur.

ERDAV VAKFI BURS ŞARTNAMESİ

Madde-1: Bu taahhütname, “ERZİNCAN HAYRA HİZMET VE DAYANIŞMA VAKFI” tarafından lisans ve önlisans eğitimi gören öğrencileri desteklemek üzere hazırlanmış olup ilgili kurum ve kişiler arasındaki görev ve sorumlulukları düzenler.

Madde-2: Belirlenen şartların oluşmaması durumunda öğrencinin bursu kesilir. Şartları sağlamayan öğrenciden gelecek ek süre talebinin ancak geçerli ve haklı bir mazerete dayanması halinde Erdav Vakfı Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanacaktır.

Madde-3: Bursiyer, başvuru sırasında ve burs alma sürecinde verdiği beyanları, vakfın talep etmesi durumunda, gerekli belgeleri ibraz ederek doğrulamakla yükümlüdür. Yanlış veya eksik beyanda bulunduğu belirlenen bursiyer hakkında Erdav Vakfı tarafından bursun kesilmesine karar verilebilecektir. Taahhütnameye konu olmayan bir durum yaşandığında burs komisyonu söz konusu konuda karar alma hakkını saklı tutar.

Madde-4: Erdav Vakfı burs verdiği öğrenciden beklentilerini aşağıda belirtmiştir;

 1. Erdav Vakfı (Vakfımızın Gençlik Teşkilatı) Ortaöğretim öğrencilerine gönüllü olarak alanında iyi olduğu konuda eğitim vermesi, (haftalık)
 2. Vakfın belirlediği ve yönlendirdiği eğitimlere ve diğer faaliyetlere katılımda istekli olması,
 3. Okuduğu bölümdeki başarısı göz önünde bulundurularak bilgisini ve becerisini gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalar yapması,
 4. Öğrencilikle bağdaşmayan okul içi ve dışı faaliyetlerde bulunmaması.

Madde-5: Aşağıdaki hallerde Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile burslar iptal edilir:

 1. Bursiyer üniversiteden disiplin cezası alması halinde veya hakkında idari yahut adli soruşturma açıldığında durumu derhal vakfa bildirecek, bu durum da Vakıf konuyu değerlendirerek bursun kesilmesi kararı verebilecektir.
 2. Hapis veya para cezasına mahkûm edilmesi,
 3. 2017-2018 döneminde Erdav Vakfı öğrencilerin önceki dönemlerde kendilerinden istenmiş olan şartları %70 oranında gerçekleştirmemiş olması.

Madde-6: Bursiyer kaydını dondurursa mazereti Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir, uygun görülmesi halinde kaydı açıldıktan sonra burs ödemesine devam edilir.

Madde-7: Erdav Vakfı taahhütnameyi tek taraflı olarak feshetme hakkını elinde bulundurur.

Madde-8: Bu taahhütname 2018-2019 eğitim-öğretim yılı süresince yürürlükte olacaktır.

Madde-9: Bu sözleşme 9 maddeden ibaret olup, tek nüsha halinde düzenlenerek ….. / ….. / 2018 tarihinde imzalanmıştır.

Yukarıdaki taahhütnameyi okuyarak söz konusu hükümlerini aynen kabul ettiğimi ve taahhütnamenin herhangi bir şartının ihlalinden sorumlu olduğumu beyan ederim.

Dosya Ekleri: